கவிதைகள் (1)

இன்றியமையா இடைவெளிகள்

கரு-கரு மையை தலைக்கும்
வெண்மை க்ரீமை முகத்திற்கும்
பூசுபவன் தான்
நிறங்கள் கொஞ்சம் இடம் மாறினாலும்
கவலை கொள்கிறான்
தலை முடிக்கும்
முகத்திற்கும்
இடைவெளி
இம்மியளவு
ஆனாலும் இன்றியமையாததாகிறது

கணநேரம்

வாழ்த்துபவன் கையிலிருந்து
வாழ்த்துப் பெறுபவன் கைகளுக்கு
கைமாறும் நேரமே
பூங்கொத்தின் பெருவாழ்வு

அந்த ஒரு கணத்திற்காக
வளர்க்கப்படும் பூக்கள் எத்தனையோ

வாழ்த்தின் வசீகரத்தை
வழங்கிவிட்டு
ஒதுங்கிவிடுகின்றன பூங்கொத்துகள்

வாடும் பூங்கொத்துகள்
உணர்த்துவது ஒன்றைத்தான்
உன் வாழ்வின் வசந்தத்தை
நீளம் தீர்மானிப்பதில்லை.

About hariharanbond
I am who I am !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: